Centrální evidence

zvířat a věcí ČR - aktuální nabídka psů

code.jpg
Informace pro útulky a podobná zařízení nabízející psy
Tento web provozovaný Centrální evidencí zvířat a věcí ČR shromažďuje a nabízí psy z útulků a podobných zařízení. Centrální evidence zvířat a věcí ČR žádná zvířata nemá a nenabízí ani nijak nezprostředkovává, o nabízených zvířatech nepodává ani žádné informace. Zdrojem dat jsou jednotlivé útulky.

Pokud chcete zveřejňovat svoji nabídku psů, postupujte prosím podle následujících kroků.
Tato verze možné spolupráce je zveřejněna 14.1.2011 a zcela nahrazuje případná předcházející znění.
1 - kontaktujte nás
Pošlete nám e-mail, ve kterém uveďte základní informace o Vašem útulku nebo zařízení (název, přesná adresa, IČ, telefon, e-mail, jméno osoby, která je oprávněna za útulek či zařízení jednat) a do e-mailu napište, že máte zájem publikovat nabídku psů na našem webu.
2 - pošleme Vám
Obdržíte e-mail, ve kterém bude uvedena konkrétní cenová nabídka. E-mail bude dále obsahovat adresu a přístupové údaje pomocí kterých si budete moci stáhnout demoverzi programu, který je používán pro odesíláni dat. Tento program umožnuje evidenci psů, obsahuje editor fotografií, který spolupracuje s digitálními fotoaparáty a upravuje fotografie do podoby, která je určena pro publikování.
3 - instalace
Staženou demoverzi na svém počítači rozbalíte (komprimace ZIP) a vznikne kompletní instalační balík. V hlavním adresáři instalačního balíku je umístěn soubor index.htm, ve kterém je krok za krokem popsána instalace programu. Demoverzi si můžete nainstalovat a vyzkoušet. Demoverze programu poskytuje všechny funkce jako plná verze programu, ale celkový počet záznamů je omezen na 20 a není zprovozněno publikování dat na stránky s nabídkou psů. Pokud Vám program nebude vyhovovat odinstalujete jej a dále není třeba nic zařizovat.
4 - uzavření smlouvy
Obsahem smlouvy je následující ujednání:

1. Centrální evidence zvířat a věcí ČR se zavazuje
 
  • Zapůjčit objednavateli programové vybavení pro evidenci psů, které umožňuje publikovat údaje o nabízených psech na tomto serveru a které umožňuje vedení evidence psů pro vlastní potřebu objednavatele.
  • Zveřejňovat a zařazovat každý záznam odeslaný z programu do aktuální celkové nabídky psů z celé České republiky a zároveň do aktuální nabídky psů v kraji, do kterého objednavatel dle své adresy územně patří.

2. Útulek nebo zařízení se zavazuje v případě využití zvýhodněného poplatku
 
  • Seznámit všechny své zaměstnance a spolupracovníky s činností Centrální evidence zvířat a věcí ČR a zavázat je k tomu, aby poskytovali informace o Centrální evidenci zvířat a věcí ČR klientům a zákazníkům.
  • Ve veřejně přístupném prostoru provozovny vyvěsit propagační materiál Centrální evidence zvířat a věcí ČR (minimální formát A4, maximální formát A3), který dodá poskytovatel. V případě, že poskytovatel dodá nový propagační materiál tak je objednavatel původní propagační materiál bez zbytečného odkladu povinen vyměnit za nově dodaný propagační materiál.
  • Předávat propagační materiál dodaný poskytovatelem určený pro návštěvníky provozovny objednavatele (typicky velikost kreditní karty) návštěvníkům provozovny a upozornit poskytovatele v případě, že propagační materiál dochází.
  • Umístit na vlastní webové stránky objednavatele (pokud objednavatel stánky má) odkaz na Centrální evidenci zvířat a věcí ČR v podobě, kterou poskytovatel určí.
  • Ke každému vydanému psovi předat registrační formulář Centrální evidence zvířat a věcí ČR a vysvětlit majiteli psa proč je důležité se v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR registrovat. Poskytovatel pro tento účel vydá objednavateli formulář jak v elektronické podobě (formát PDF) tak v tištěné podobě. Objednavatel formulář tiskne nebo kopíruje na své náklady.
  • Ve svých propagačních materiálech bude uvádět odkaz na tento web (zvirata.identifikace.cz)
5 - aktivace programu
Jakmile bude uzavřena smlouva a ze strany útulku nebo zařízení budou jednotlivé body splněny tak obdržíte e-mail, který bude obsahovat registrační soubor, kterým program aktivujete. Po aktivaci programu nebude počet záznamů omezen na 20 a bude možno odesílat nabídku na Internet. Program funguje buď tak, že odesílá data ihned po uložení záznamu, nebo je možno data odesílat až v okamžiku, kdy bude počítač připojen k Internetu. Příslušný režim si uživatel může sám zvolit.